استفاده بهینه از پستان های بزرگ برای خواندن قرآن


من طرفدار ممه های کوچولو هستم اما این تصویر را انتخاب کردم تا دختران بسیجی ببینند و در صورت داشتن سینه های کبیر بجای رحل قرآن استفاده کنید. با این کار هم به قرآن خوانی حاج آقا کمک میکنید و هم همیشه در دسترس شوهر هستین

Sineh-Bozorg