ویدئو

سرود ملی و شاهنشاهی ایران + متن شعر


در دیده ما شاه بود سایه یزدان

تا کور شود دیده بیگانه پرستان

در سال ۱۳۱۲ شمسی هنگامی که رضاشاه به دعوت آتاتورک قصد سفر به ترکیه را داشت، به انجمن ادبی ایران تکلیف کرد که برای ایران سرودی ملی تهیه نمایند تا در مراسم رسمی مورد استفاده قرار گیرد. همان روز هیئت رئیسه انجمن ادبی ایران با حضور شیخ الرئیس افسر، ملک الشعرای بهار، شیخ الملک اورنگ، مرتضی میرزا قهرمان، بدیع الزمان فروزانفر، عبدالرحمن پارسا تویسرکانی، سعید نفیسی و عباس فرات تشکیل جلسه داده و اشعاری در سه قسمت (سه بند) سروده شد که شیخ الرئیس افسر سراینده اشعار بند اول سرود شاهنشاهی و بند سوم سرود ملی و عبدالرحمن پارسا تویسرکانی سراینده بند دوم آن سرود پرچم می‌باشند. سالار معزز نیز آهنگ آن را ساخت.

رضاشاه پس از شنیدن شعر شخصا دو جای آن را اصلاح کرد. یکی آنجا که گفته بود:«از اجنبی جان می‌ستانیم» که رضاشاه گفت: «از دشمنان جان می‌ستانیم» و دیگر آنجا که گفته شده بود «شهنشه زنده بادا» که رضاشاه تغییر داد به «شاهنشه ما زنده بادا»

علی‌نقی وزیری نیز بعدها آهنگ دیگری بر همین شعر ساخت.

برقرار باد نماد فره ایزدی وارث اورنگ کیانی ابر پادشاه ایران

اعلاحضرت همایونی رضا شاه دوم پهلوی

 

شعر سرود

شاهنشاه ما زنده بادا
پاید کشور به فرش جاودان
کز پهلوی شد ملک ایران
صد ره بهتر ز عهد باستان‏
از دشمنان بودی پریشان
در سایه‌اش آسوده ایران
ایرانیان پیوسته شادان
همواره یزدان بوَد او را نگهبان
ای پرچم خورشید ایران
پرتو افکن بر روی این جهان
یاد آور از آن روزگاری
کسود از برق تیغت بر کران
در سایه ات جان می‌فشانیم
از دشمنان جان می‌ستانیم
ما وارث ملک کیانیم
همیشه خواهیم وطن را از دل و جان
بودیم و هستیم پیرو حق
جز حق هرگز نخواهیم از جهان
با شاه پرستی مملکت را
داریم از دست دشمن در امان
ما پیرو کردار نیکیم
روشندل از پندار نیکیم
رخشنده از گفتار نیکیم
شده زین فضائل بلند آواز ایران

English Translation:

1. Long live our King of Kings
And may his glory make immortal our land
For Pahlavi improved Iran
A hundredfold from where it once used to stand
Though once beset by the foemen’s rage
Now it has peace in his keeping sure
We of Iran, rejoice in every age
Oh, may God protect him both now and evermore

2.Oh, Sun that shines on Iran’s banner,
Shed upon each nation rays strong and fair.
Those days keep in our recollection
When thy flashing sword brought peace everywhere.
We give our lives in thy shade benign,
And take the lives of each enemy.
We are the heirs of Kianis› line;
Oh, beloved land, ever wholly thine are we.

3. Of Right we’ve been and still are champions.
What is right is all we ever demand.
Through worship of the King, we ever
From the enemy will guard this our land.
«Good Deeds» the first virtue of our call,
«Good Thoughts» the light our hearts and minds to guide,
And through «Good Speech» shining, one and all,
This is Iran’s fame that will echo far and wide.