خنده دار :آب در کوزه و غضنفر گرد جهان می گردد


آب در کوزه و غضنفر گرد جهان می گردد

به خواندن ادامه دهید