گالری

۳۰ زن برتر: تصاویر سکسی ترین زنان یهودی زیر ۴۰ سال

این گالری شامل 30 عکس است.


این زنان جهود توسط مجله فلونز برگزیده شدن. قوم جهود از نژاد ایرانیان هستن. شباهت ظاهری و باطنی جهود با پارسیان انقدر زیاد است که نمیتوانید جهود را بدون پوشش مذهبی در جامعه ایران آریایی شناسایی کنید!