سایت آزادگی


سایت آزادگی

سایت آزادگی

هشدار: وبلاگ آزادگان آزادگی توسط وزارت اطلاعات راه اندازی و مدیریت می شود.

دم خروس وزارت اطلاعات چنان ازآستین «وبلاگ آزادگانِ آزادگی » بیرون زده که قسم ابوالفضل صاحبان آن دیگراثری ندارد.

در لینکهای قبلی خودم به رفتاراقتدارگرایانه توام با فحاشی وناسزا گویی مدیران سایت آزادگی در(پوشش شناسه عادی وکاربری )به سایرکاربران سایت و نحوه برخورد مدیران خود خوانده! ومرموزآن درسانسورشدید کامنتهای کاربران وحذف لینکها ویا بستن حساب کاربری و تهدید کاربران وازطرفی چند شناسه ای بودن ادمینها وصاحبان این سایت پرداخته ام ولی اینبار قصد دارم توجه خواننده گرامی را به چند نکته ریزدرکامنتهایی که با شناسه های مختلفی هنگام درگیری و بحث لفظی با کاربران به یک باره دراین سایت آزادگی روشن شده وحضور یافته و همزمان به منفی باران کامنتهای مخالفین و لینکهای افشا گرانه در مورد سایت آزادگی میپردازند در واقع همگی به یک نفر تعلق داشته و به صراحت سعی دارند جو بحث را به نفع ادمین سایت و یا شناسه های مشخصی عوض کرده و ادمین سایت و یا نظر به اصطلاح مدیر سایت را با مغلطه های بسیار احمقانه ونخ نما شده !یک موضع برحق ومقبول القا نموده وحقانیتی خیالی به سبک رسا نه های سازمانهای اسلامگرا برای سایت وصاحبان آن کسب نمایند جلب کنم .
با کمی دقت به تشابه کلمات و واژه های بکار برده شده درنظرات وکامنتهای ارسال شده ازچندین شناسه مختلف در بحثهای مربوط به سایت» میتوان به بازی شرم آورگردانندگان و دستهای پشت پرده این سایت وحتی نوع تفکرعقب مانده واقتدارگرایانه وهدف وماهیت اصلی ایجادکنندگان آن بطور کامل پی برد.
قبل ازپرداختن به نکات ریزوبسیارمهم درکامنتهایی که توسط چندین شناسه مختلف ودربحثهای مربوط به امور سایت با شناسه ای مختلفی به این سایت ارسال شده است قبلن باید به این موضوع بپردازم که  درحقیقت با دقت به نوشته و کامنتهای ارسال شده با استفاده ازچند شناسه مشخص براحتی میتوانید متوجه شوید که همه آن شناسه ها در واقع متعلق به یک شخص میباشد! اینجا لازم به یاد آوردی می بینم که بار دیگرخدمت خواننده مطلب عرض کنم هر دو شناسه (آزادگی 1)و پاییز88) متعلق به یک نفر بوده چرا که طبق عکس زیر:
سایت آزادگی

سایت آزادگی

که درجریان یک مورد مشاجره من با شناسه ای به ظاهر متعلق به ادمین سایت در رابطه با دلیل حذف لینک ارسال شده رخ داده است «ایشان با شناسه متعلق به ادمین سایت((یا همان آزادگی 1(عکس بالا))با من چات نموده و در آخرنیز خودشان را معرفی کرده و از من درخواست نموده به منظور حفظ آبروی!!مدیران «خود خوانده» سایت آزادگی این موضوع را بیش ازاین ادامه ندهم!
دراینجا به جهت اطلاع دوستانی که شاید در جریان ماجرا نبودند خلاصه ای از کل موضوع را بار دیگر شرح میدهم .
بعد ازحذف لینک من ازسایت آزادگی «پیامهایی بین من وادمین سایت و شناسه ای بنام (آزادگی 1)عکس بالا))در گرفت ومتاسفانه با کمال تعجب مشاهده کردم شخصی که با شناسه کاربری (پاییز88)کاربران را مورد فحاشی و تهدید وناسزاگویی قرارداده ومیدهد در حقیقت همان یکی ازمدیران وگردانندگان سایت میباشند که دربحثهایی خاص که نیاز به تخریب کردن کاربران منتقد به شیوه مدیریت سایت وبه انحراف کشاندن موضوع لینک وبحث داشته باشند با شناسه (پاییز88)ظاهر شده وفحش وتهدید را آغازمیکنند! و درمواقع دیگرنیزاز درب مغلطه وسفسطه وارد شده وبا سر وته جواب دادن به سوالهای جدی کاربران وانحراف بحثها با توسل به شیوه نخ نما شده وصله کردن لقب نوادگان کوروش!! به کاربران با کمی اضافه کردن  چاشنی از کلماتی مانند دموکراسی و آزادی بیان» تمامی سعی خود را در جهت سیاه نمایی اصل صورت مسئله بگار گرفته و با تمام توان بحث را به سمت دور باطل وانحراف سوق میدهند!
درعکس زیر نمونه ای دیگرازکامنتهای شناسه(پاییز88)را مشاهده میکنید که دریک مشاجره لفظی با کاربری دیگر»به صراحت این کاربر را تهدید به اخراج از سایت نموده و به جهت اینکه به این کاربر بفهماند واقعن قدرت محروم کردن کاربران را دارد یا خیر !!به صراحت عنوان کرده که میتواند از من یا (کامران)سوال کند تا متوجه شود کاربران  با چه شخص قدرتمندی! طرف میباشند!

لطفن درهمین رابطه به عکسهای زیر و نوشته های مشخص شده به رنگ قرمزپر رنگ این کاربریعنی ((پاییز)) دقت کنید.>>
سایت آزادگی

سایت آزادگی

سایت آزادگی

سایت آزادگی

تا اینجای مطلب و داستان براحتی مشخص است در واقع کاربر (پاییز88)طبق اعتراف خود همان ادمین سایت آزادگی میباشد.
حال قبل ازپرداختن به بخش دیگری ازمطلب توجه شما را به نوع ادبیات مدل سخیف وتهدید آمیز ومدل کیهانی و اصلاح طلبانه کاربری دیگر جلب میکنم که در آخرمطلب با ذکر نمونه هایی دیگری از تشابه اثبات نمایم در واقع این تهدید کننده نیز شخص دوم نیست و این شناسه نیز یکی از دهها شناسه مختلفی است که معمولن در مواقع خاصی وارد عمل میشوند وجالب اینجاست لینکهاوکامنتهای ارسال شده توسط این شناسه های کمکی که به یک باره ظاهر و روشن میشوند !درطول هفته حتی به تعداد انگشتان یک دست نیزنمیرسند!

لطفن به عکس زیروتهدید این کاربربا شناسه((نلی))که با خطوط قرمزمشخص شده است دقت کنید>>>
سایت آزادگیسایت آزادگی
حال در این بخش نگاهی به جملات مشترک و تشابه نظرات و ساختار جمله دراستنادهای احمقانه که توسط همین کاربر بالا یا ((نلی)) وکاربر((پاییز88))که زیرچند لینک مختلف نوشته شده و دلایلی توهم آمیز برای القا وابستگی کاربران مختلف از جمله من (کامران)وکاربر((گرین پد)) و ((بردیا سکولار)) را از نظر خود مطرح کرده توجه بفرمایید تا متوجه شوید اینجا نیز شخص ویا کاربر دوم و سومی در بحثها حضور ندارد و درواقع مدیر سایت با شناسه کاربری مشغول تهدید و ناسزاگویی به کاربران میباشند!!
(((حال درعکسهای زیرلطفن به نام شناسه ارسال کننده کامنت و نوع ادبیات بکار گرفته شده ودلایل مشترک مطرح شده میان هردو شناسه دربند(2) عکس اول و بند ششم عکس دوم که مشخص ترین آنها با مستطیل قرمز مشخص شده توجه فرمایید.)))
سایت آزادگی : لینکهای داغ : همه

سایت آزادگی : لینکهای داغ : همه

سایت آزادگی : لینکهای داغ : همه

سایت آزادگی : لینکهای داغ : همه

با استناد به دلایل بالا براحتی میتوان نتیجه گرفت کاربرپاییز88همان ادمین ومدیر سایت آزادگی بوده وبا استناد به نظریات مشترک میان کامنتهای (پاییز88)وکاربری با شناسه ((نلی))نیز میتوان نتیجه گرفت در واقع پای شخص دوم وسومی دربحثهابه هیچ عنوان درمیان نبوده واین خود مدیرخود خوانده سایت آزادگی یاکاربرپاییزهستند که با انواع شناسه های متعدد و مختلف یک بازی عوامفریبانه را هدایت کرده وبا هدف به انحراف کشاندن بحثها و یا تخریب کاربران منتقد عملکرد دستهای پشت پرده سایت با شناسه های مختلف وارد عمل شده  و با مثبت باران کردن لینکها وکامنتهای شناسنه های مربوط به گردانندگان سایت !نظرات دلخواه وخاصی را برجسته و مقبول نشان داده و یا با منفی باران کردن کامنتها ویا لینکی منتقد سعی درالقا عدم مقبولیت و ناحق بودن آن لینک وکامنت را به خواننده مطلب را می نمایند!!
درآخر دو نمونه ازبهانه های واهی برای بستن حساب کاربری خودم و کاربر(گرین) را درتقدیم خواننده گرامی می نمایم .((لطفن به نوشته داخل مستطیل قرمز رنگ توجه فرمایید))
3 عکس صفحه بسته شدن گرين پد
اکنون با مشاهده بخش دیگری ازاین عوام فریبی و دورویی و تهدید وناسزا گویی چنین دستهای مرموزوپنهانی!آیا نمیتوان نتیجه گرفت که دم خروس اسلامگرایان واصلاح طلبان! بیش ازحد ازآستین سایت آزادگی بیرون زده است بطوریکه قسم ابوالفضل آنان دیگرباورکردنی نیست؟!

1 دیدگاه برای “سایت آزادگی

قوانین ارسال نظر: مسوولیت نظرات منتشر شده تنها با نویسندگان آن است، نه با نویسندگان این وب. - معرفی شماره تماس ممنوع است. - حق ويرايش نظرات برای ناظران محفوظ است. در انت‌ها توجه داشته باش که به قول شادروان «رضا فاضلی»، هر فحشی که بدی، ۱۰ برابرش را به پدر و مادر و جد و آبادت حواله می‌دهم و ۱۰۰ برابرش را به اون محمد و علی و کل توله‌هایی که پس انداختن. حالا مختاری که هر چی دلت می‌خواد بگی

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s